DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA ARHIVĂ PENTRU BCPI CÂMPULUNG – 20.09.2023

Stimată Doamnă, Stimate domn,

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș (OCPI Argeș) cu sediul în Pitești, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 8A jud.Argeș, CIF 9861900, tel.0348218850, fax.0248611636, e-mail ag@ancpi.ro cont IBAN RO87TREZ23G510103203004X deschis la Trezoreria Pitești, prin reprezentant legal – director Iustin – Valentin OLTEANU, lansează prezenta

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

prin care aduce la cunoştinţa celor interesaţi iniţierea procedurii de închiriere a  unui imobil   cu destinaţia de arhivă și birouri pentru BCPI Câmpulung.

 1. Referinţe: procedura se va desfăşura în conformitate cu Procedura operaţionale cod PO 8.5.1 -03/AG de atribuire a contractului care are ca obiect închirierea sau cumpărarea de imobile pentru Oficiul  de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș, care va pusă la dispoziţie celor interesaţi gratuit.
 2. Scurtă descriere a obiectului contractului şi a cerinţelor obligatorii minimale referitoare la suprafaţă şi amplasarea zonală a imobilului pe care trebuie să le îndeplinească o oferta pentru ca să fie declarată admisibilă.

2.1. suprafeţe minim 560 mp – maxim 570 mp

2.2. amplasarea zonală- zonă centrală,

2.3. numărul căilor de acces rutier – minim 1

2.4. distanţa maximă până la un mijloc de transport în comun –

2.5.utilitaţi la care trebuie să fie branşat/are acces imobilul – apa -canal, gaz, electricitate, cu posibilitate de conectare la sistemele de telefonie fixa si internet,

2.5. dotările obligatorii ale imobilului – spatiu sa fie compartimentat corespunzător pentru arhivă cât și pentru amenajarea de birouri pentru angajați și spații pentru lucrul cu publicul, pardoseală rezistentă la trafic, încalzire proprie,

 1. Caracteristici facultative Sistem de supraveghere video, Sistem de alarma, lnstalatie de climatizare
 2. Termenul-limită (data şi ora) de depunere a ofertei – 20.10.2023 ora 14:00
 1. Termenul-limită (data şi ora) de depunere răspunsului la clarificări – 13.10.2023 ora 14:00
 2. Locul de depunere al ofertei şi răspunsului la clarificări – la secretariatul instituției
 3. Limba în care trebuie elaborată oferta – română
 1. Perioada minimă de valabilitate a ofertei – 45 zile calendaristice

Documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţia celor interesaţi la sediul OCPI Argeș str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 8A jud.Argeș, biroul 51 etaj 3, pe baza unei solicitări scrise din parte celor interesaţi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de persoana fizică ori mandatarul legal al acesteia.

 

Anexa nr. 5 – Instrucţiuni pentru ofertanţi

 1. Informații generale
 1. Denumirea autorității contractante – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș
 2. Adresa autorității contractante împreună cu datele și persoanele de contact – Pitești, Str. Maior Gheorghe Șonțu Nr.8A, persoane de contact: Cosmina Berevoianu – consilier în cadrul biroului economic, Tel:0248218850 int: 2034, Paula Mocanu – Chiva – consilier în cadrul biroului economic, Tel:0248218850 int: 2035,
 3. Obiectul contractului și codul CPV al contractului: inchiriere imobil cu destinatia arhivă și birouri pentru BCPI Câmpulung 70310000-7
 4. Data limită de primire a solicitărilor de clarificări- 10.10.2023
 5. Data limită de primire a răspunsului la solicitări – 13.10.2023
 6. Termenul limită (data și ora) și locul de depunere al ofertelor – 20.10.2023 ora 14:00 la secretariatul instituției, etajul 2, Pitești , Str. Maior Gheorghe Șonțu nr.8A
 7. Data, locul și ora de deschidere a ofertelor – 23.10.2023 ora 10 sala de consiliu,
 8. Limba în care trebuie redactată oferta – română
 9. Perioada minimă de valabilitate a ofertei – 45 zile calendaristice
 10. Factorii de evaluare ai ofertelor

10.1 valoarea ofertată (de vânzare/închiriere) a imobilului – pondere 20%;

10.2 data de predare a imobilului – pondere 10%;

10.3 caracteristici tehnice – pondere 20%;

10.4. caracteristici funcţionale – pondere 30%;

10.5. caracteristici  privind nivelul calitativ  – pondere 10%;

10.5. caracteristici  facultative -10%,

 1. Sursa de finanțare : venituri proprii
 2. Mijloace de comunicare cu autoritatea contractantă acceptate de aceasta: prin e-mail la adresa ag@ancpi.ro sau la registratura instituției,

13.Prevederi legale aplicabile – PO-8.5.1-03/AG ed.2 rev.0

 1. Documente de calificare a ofertanților

Prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei secțiuni este obligatorie. In cazul neprezentării unuia dintre acestea, autoritatea contractanta are dreptul de a descalifica ofertantul respectiv din procedura de atribuire.

 1. declarație pe propria răspundere [va fi autentificată de un notar public și va face referire explicită la faptul că ofertantul va permite efectuarea unei expertize/evaluări a imobilului și va comunica raportul exclusiv autorității contractante ]
 2. documente care dovedesc identitatea/forma de înregistrare

2.1. pentru persoane juridice românecertificat de înmatriculare în copie, semnat cu mențiunea conform cu originalul

2.2. pentru persoane fizice românedupă caz, cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în copie, semnat cu mențiunea conform cu originalul (se are în vedere OUGR nr..97/2005 și Legea nr.248/2005)

2.3. pentru persoane fizice/juridice străine – documentul/documentele care dovedesc identitatea persoanei fizice respective/forma de înregistrare a persoanei juridice, în conformitate cu legislația țării de rezidență a persoanei

 1. documente privind imobilul
 2. a) Copie de pe documentația cadastrală avizată de către OCPI însoțită de autorizație de construire și proces–verbal de recepție finală conform Legii nr.50/1991, cu modificările si completările ulterioare.
 3. b) Copie legalizată de pe documentele care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului ofertat și/sau a dreptului de sub-închiriere/sub-locațiune a sa; în cazul construcției amplasată pe terenul proprietate a altei persoane se va prezenta copia legalizată de pe actul de superficie
 4. c) extras de Carte Funciară pentru informare, nu mai vechi de 30 de zile fata de data stabilita deschiderii ofertelor si care nu trebuie să cuprindă una din următoarele înscrieri: drepturi, fapte şi raporturi juridice enumerate la art.902 alin.2 pct.1-2, 5-20 C.civ., la art.13, alin.(2) din Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 600/2023  ori  drept de superficie, uzufruct, uz, abitaţie, servituţi în sarcina fondului aservit, ipoteca, privilegiile imobiliare, locaţiunea, cesiunea de creanţă sau alte drepturi reale de garanție și obligații ori sarcini reale. Excepție fac situațiile în care se obține acordul beneficiarului înscrierii.
 5. d) copie de pe certificatul de urbanism
 6. f) în cazul ofertelor depuse prin intermediul unor reprezentanți legali/intermediar – mandatul legal de reprezentare.
 7. Modul de elaborare a ofertei

Oferta trebuie sa fie semnata și numerotată pe fiecare pagina și va conține în mod obligatoriu următoarele elemente :

– valoarea de vânzare exprimată în lei, fără TVA  și perioada de valabilitate a ofertei [doar în cazul ofertei care are ca obiect atribuire contract de vânzare];

– valoarea chiriei exprimata în lei, în suma fixă pe luna/mp, fără TVA  și perioada de valabilitate a ofertei; [doar în cazul ofertei care are ca obiect atribuire contract de închiriere]

– data calendaristică de predare a imobilului;

– suprafața terenului oferit spre vânzare sau transmitere drept de superficie [doar în cazul ofertei care are ca obiect atribuire contract de vânzare]

– suprafața utilă a costrucției/construcțiilor ;

– suprafața desfășurată aferentă suprafeței utile a construcției/construcțiilor ;

– suprafața  liberă  de  construcții  aferentă  suprafeței  utile  [dacă este cazul] ;

– certificat de urbanism [doar în cazul ofertei care are ca obiect atribuire contract de vânzare];

– amplasarea          zonala         a imobilului  (adresa  administrativă a imobilului și  vecinătățile);

– numărul căilor de acces rutier;

– distanta pana la cel mai apropiat mijloc de transport in comun și numarul total al mijloacelor de transport disponibile;

– copii ale contractelor de utilități sau după caz, lista cu utilitățile la care imobilul are acces/poate fi branșat;

– lista cu dotările incluse în prețul de vânzare/închiriere, altele decât caracteristicile facultative;

– dacă este cazul caracteristicile facultative;

– declarația ofertantului prin care se obligă să închirieze imobilul pe o perioada de minim 36 luni cu obligatia prelungirii contractului în functie de prevederile bugetare existente

[doar în cazul ofertei care are ca obiect atribuire contract de închiriere]

 1. Modul de prezentare al ofertei:

Oferta se depune într-un plic de hârtie , închis, tip A4,  pe care se marchează numele și prenumele/denumirea ofertantului și procedura de atribuire pentru care se depune oferta și va conține :

 1. OPIS (lista) cu toate documentele conținute de oferta
 2. Documentele prevăzute la litera B – Documente de calificare a ofertanților (în ordinea menționării lor în text), certificatul de urbanism, lista cu dotările incluse în prețul de

vânzare/închiriere, declarația ofertantului prin care se obligă să închirieze imobilul pe o perioada de minim 36 luni cu obligatia prelungirii contractului în functie de prevederile bugetare existente,

 1. Oferta propriu-zisa cu elementele prevăzute la litera C – Modul de elaborare a ofertei (în ordinea menționării lor în text) și la anexa nr.6 – Specificații tehnice din prezenta PO
 2. Alte detalii privind procedura de atribuire
 3. Oferta care nu respectă caracteristicile minime solicitate în specificațiile tehnice va fi declarată ca fiind inadmisibilă și va fi respinsă.
 4. Nu este permisă modificarea ofertei după ce aceasta a fost depusă.
 5. Pe parcursul aplicării etapei de evaluare, autoritatea contractanta  are dreptul de a solicita ofertanților, în scris, clarificări și/sau completarea documentelor depuse cu documente suplimentare sau documente care lipsesc. Comisia de evaluare are obligația de a stabili care sunt clarificările și completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte precum și perioada de timp acordata pentru transmiterea   clarificărilor,  scop în  care  aceasta  are  dreptul  de  a  permite  si solicita unui  ofertant  clarificarea/completarea  unor  documente  care  au fost    prezentate   sau  care  lipsesc  din  cadrul ofertei. Comunicarea transmisa în  acest  sens  către  ofertant  trebuie  sa  fie   clară,  precisă și  să  definească în  mod  explicit  și  suficient  de  detaliat în ce constă solicitarea.
 6. Ofertantul are obligația de a-și menține oferta pe toata perioada de valabilitate a ofertelor, având posibilitatea de a o îmbunătăți, numai în măsura în care este invitat la etapa de negociere.
 7. Ofertantul care, din orice motiv, își retrage oferta depusă, nu mai poate participa la o nouă procedură similară în următoarele 24 de luni.

 

Anexa nr.6 – Specificații tehnice

 1. Caracteristicile minime solicitate

Prezentele caracteristici  reprezintă  cerințele tehnice, funcționale și calitative  minime solicitate de autoritatea contractant.

 1. Suprafețe :

1.1. clădiri existente

– suprafața utila (mp): minim 560 mp – maxim 570 mp;

– suprafața desfășurată (mp) : minim ….. mp – maxim ……. mp;

– suprafața liberă de construcții (mp) : minim ….. mp – maxim ……. mp;

1.2. terenuri

– suprafața totală (mp): minim ….. mp – maxim ……. mp;

– suprafața liberă de construcții (mp): minim ….. mp – maxim ……. mp;

 1. Amplasarea zonală a imobilului: în zona centrala
 2. Numărul căilor de acces rutier : minim 1
 3. Distanța maximă până la un mijloc de transport în comun: maxim – m;
 4. Utilitățile la care imobilul este branșat/are acces, minim : apa, gaz, canal, electricitate, cu posibilitate de conectare la sistemele de telefonie fixa si internet
 5. Dotările obligatorii ale imobilului:

finisaje exterioare: tocărie din  PVC/aluminiu cu geam termopan/geam

finisaje interioare: peretii interiori să fie zugrăviti corespunzător pentru spațiu destinat arhivei cât și pentru spații destinate birourilor și lucrului cu publicul, pardoseala sa fie rezistenta la trafic: parchet, gresie sau linoleum, usi interioare la fiecare incapere,

– imobilul sa aibă o compartimentare a spatiului  pretabila pentru activitatea  de arhivă și  birouri pentru lucrul cu publicul;

spatiile  sanitare: sa  fie  amenajate  cu  instalatii  sanitare  în  stare  buna  de functionare,  gresie si faianta

iluminatul încăperilornatural și artificial

instalații : încalzire proprie

– posibilitatea amenajării de birouri : spațiu lucru cu publicul cu intrare separată pentru public,

–  alte spatii (holuri, scari, spatii tehnice , magazii etc.);

– posibilitate de parcare pentru un număr de minim 1  autoturisme

 1. Caracteristicile facultative

Sistem de supraveghere video,  Sistem de alarma,  lnstalatie de climatizare.