Program de audiențe și lucru cu publicul

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș (OCPI Argeș) îşi desfăşoară activitatea şi lucrul cu publicul cu respectarea tuturor condiţiilor necesare pentru distanţarea fizică şi dezinfectarea spaţiilor publice şi a locurilor de muncă, în vederea protejării sănătăţii cetăţenilor şi angajaţilor.

OCPI Argeș a luat măsurile necesare pentru funcţionarea optimă şi în siguranţă. Astfel, accesul publicului în instituţie se face cu respectarea distanţei de siguranţă și marcarea traseelor de acces și de ieşire. De asemenea, accesul publicului este permis în conformitate cu reglementările stabilite în acest sens.

Recomandăm, în continuare, comunicarea electronică, acolo unde acest lucru este posibil. Persoanele fizice şi juridice autorizate, notarii și celelalte categorii de persoane care au acces la aplicațiile informatice ale ANCPI vor continua să utilizeze serviciile on-line.

Cetăţenii se pot înscrie în audienţă conform programului de audienţe şi au la dispoziție și următoarele numere de telefon și fax:

Telefon: 0248.21.50.15

Fax: 0248.61.16.36

Programul de functionare este:

de luni pana joi, intre orele 8:00 – 16:30

vineri: intre orele 8:00 – 14:00

PROGRAM DE AUDIENȚE
ZIUA ORELE BIROUL / DIRECȚIA CINE ACORDĂ AUDIENȚA LOCUL
Miercuri 10:00 – 12:00 Director / camera 33, etaj 2 Iustin Valentin Olteanu OCPI Argeș
Marți 10:00 – 12:00 Șef Serviciu Cadastru / camera 31, etaj 2 Danuț Pintea OCPI Argeș
Luni 10:00 – 12:00 Șef Serviciu Publicitate Imobiliară / camera 38, etaj 2 Ramona Ștefania Neamțiu OCPI Argeș
Joi 09:00 – 11:00 Șef BCPI Câmpulung Andra Stănescu BCPI Câmpulung
Miercuri 10:00 – 12:00 Șef BCPI Costești Iuliu Radu Bănică BCPI Costești
Vineri 10:00 – 12:00 Șef Curtea de Argeș Ionuț Adrian Păun BCPI Curtea de Argeș
Miercuri 10:00 – 12:00 Șef Topoloveni Cristinel Ripeanu BCPI Topoloveni

PROGRAM DE LUCRU
CU PUBLICUL, NOTARI, AUTORIZATI, EXPERȚII TEHNICI JUDICIARI
LUNI – JOI 8:30 – 14:00 – Primire acte 11:00 – 16:00 – Eliberare Acte 12:00 – 12:20 – Pauză
VINERI 8:30 – 13:30 – Primire acte 11:00 – 13:30 – Eliberare Acte 12:00 – 12:20 – Pauză

PROGRAM DE LUCRU
REGISTRATURĂ PETIȚII ȘI ADRESE – camera 30, etaj 2
LUNI – JOI de la 9:00 pană la 16:00 cu pauză între 12:00 și 12:20
VINERI de la 9:00 pană la 12:00

PROGRAM DE LUCRU
CASIERIE
LUNI – JOI de la 8:30 pană la 14:00 cu pauză între 12:00 și 12:20
VINERI de la 8:30 pană la 13:30 cu pauză între 12:00 și 12:20

Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții asigură activitatea de primire, înregistrare și evidență a cererilor de înscriere în audiență, adresate O.C.P.I. Argeș. Pentru eficientizarea activității de acordare a audiențelor și de eliminare a birocrației ce poate interveni în cadrul acestui proces, se vor parcurge următoarele etape:

 1. La nivelul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș, audienţele se acordă de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul serviciilor de specialitate în raport de obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora, conform programului de audiență aprobat;
 2. Primirea în audienţă se face în baza unei cereri motivate, aprobate în prealabil de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul serviciilor de specialitate în raport de obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora;
 3. Cererile de înscriere în audiență la conducerea OCPI Argeș pot fi formulate exclusiv în nume propriu;
 4. Prin excepție, sunt admisibile și cererile depuse prin reprezentant, însă acestea din urmă trebuie să prezinte dovada calității sale de persoană împuternicită(delegație avocațială, procură notarială);
 5. Cererile de înscriere în audiență adresate conducerii OCPI Argeș se înregistrează de către BJRUSP în Registrul de evidență al persoanelor primite în audiență la nivelul instituției, după acordarea audienței;
 6. Cererile de înscriere în audiență adresate OCPI Argeș vor putea fi depuse personal la sediul instituției sau vor putea fi transmise prin orice mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii(e-mail, fax);
 7. În situația în care nu este posibilă utilizarea mijloacelor de transmitere mai sus menționate, cererile de înscriere în audiență vor putea fi formulate și telefonic;
 8. Indiferent de modalitatea utilizată, transmiterea cererilor de audiență trebuie să fie realizată cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea datei la care se solicită acordarea audienței.
 9. Data acordării unei audiențe se stabilește de către conducerea compartimentului de specialitate competent, însă aceasta nu poate depăși 30 de zile de la data înregistrării cererii în evidențele OCPI Argeș.
 10. Pentru motive ce țin de organizarea activității sau în situația în care aspectele sesizate în conținutul cererii de audiență necesită o cercetare mai amănunțită, conducătorul compartimentului de specialitate căruia i-a fost adresată cererea poate prelungi termenul de 30 de zile prevăzut pentru programarea audienței, cu cel mult 15 zile;
 11. Cu respectarea termenelor menționate la alineatul precedent, din motive ce țin de buna desfășurare a activității compartimentului de specialitate vizat în cererea de audiență și de intervalul orar în care se desfășoară ședințele de audiență, în cadrul unei zile de audiență se va asigura primirea a maxim 5 persoane la Directorul O.C.P.I. Argeș și maxim 10 persoane la șefii de specialitate din cadrul O.C.P.I. Argeș. .
 12. În general, programarea persoanelor în audiență se va face cu respectarea cronologiei înregistrării cererilor de audiență, cu excepția cazurilor care necesită soluționarea de urgență a aspectelor prezentate în conținutul acestora. Urgența va fi stabilită de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul serviciilor de specialitate în raport cu obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora.
 13. Registrul de audiență al OCPI Argeș se completează la nivelul BJRUSP, excepție făcând audiențele acordate în cadrul BCPI-urilor subordonate OCPI Argeș, acestea din urmă având propriul registru de audiențe.
 14. Fiecare serviciu/birou va completa un registru propriu de evidență a audiențelor acordate;
 15. În cadrul BJRUSP și al serviciilor de specialitate de la nivelul OCPI Argeș vor fi desemnate persoanele care vor asigura respectarea prevederilor prezentei proceduri în ceea ce privește circuitul și evidența cererilor de audiență formulate de petenți și a fișelor de audiență completate cu ocazia acordării audiențelor.
 16. Persoanele care solicită telefonic înscrierea în audiență, vor comunica toate datele necesare înscrierii în audiență către personalul BJRUSP care va completa o cerere cu obiectul solicitării, aceasta urmând să fie semnată de petent la data prezentării în audiență;
 17. După analiza cererilor de audiență prezentate, persoanele cu funcție de conducere din cadrul compartimentelor de specialitate în cauză sau înlocuitorii legali ai acestora vor dispune asupra admisibilității lor;
 18. Pentru cererile analizate și aprobate, persoana desemnată din cadrul BJRUSP/serviciilor de specialitate va anunța petentul cu privire la data acordării audienței;
 19. În situația în care în decursul unui interval de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de audiență, persoana desemnată nu poate contacta solicitantul audienței la numărul de telefon indicat în cererea de audiență, va restituii BJRUSP cererea în care va menționa data și ora la care a încercat să efectueze programarea. În aceste cazuri, cererea de audiență va fi clasată, urmând ca pentru reprogramare solicitantul să depună o nouă cerere;
 20. Persoanele care prin cererile depuse solicită audiență pentru soluționarea unor probleme care nu sunt de competența O.C.P.I.Argeș vor fi consiliate și direcționate de către BJRUSP către instituțiile sau autoritățile competente pentru rezolvarea problemelor respective, informarea acestora realizându-se prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție(telefon, e-mail);
 21. Persoanele pot solicita înscrierea în audiență la Directorul OCPI Argeș, numai în situația în care acestea au motive temeinice de nemulțumire față de soluțiile propuse de către conducătorii serviciilor de specialitate cu ocazia audiențelor ce le-au fost acordate de către aceștia;
 22. Persoanele care au primit un răspuns final în urma audienței acordate de către Directorul OCPI Argeș sau de către șefii serviciilor de specialitate nu mai pot beneficia de încă o audiență având același obiect;
 23. Persoanele care au depus petiții la OCPI Argeș nu pot depune cereri de audiență în termenul legal de soluționare a acestora;
 24. Cu ocazia ședințelor de audiență la care participă, persoanele înscrise în audiență vor semna o fișă de audiență completată conform Anexei 2 iar o copie a acesteia se va înmânată petentului, la solicitarea acestuia din urmă.
 25. Soluția primită de petent va fi semnată de către persoanele cu funcții de conducere care au acordat audiența.
 26. Prin organizarea și programarea audiențelor este necesar să se acorde timp suficient pentru lămurirea aspectelor solicitate, dar nu mai mult de 15 minute pentru fiecare petent.
 27. În cazul în care aspectele prezentate nu pot fi lămurite în cadrul audienței, solicitantul va fi informat cu privire la posibilitatea depunerii de memorii/petiții/sesizări. La acestea, vor putea fi anexate documente ce au legătură cu obiectul aspectelor prezentate;
 28. Copiile fișelor completate cu ocazia acordării audiențelor de către conducătorii compartimentelor de specialitate( cu excepția BCPI – urilor) vor fi predate BJRUSP prin grija persoanelor desemnate în cadrul compartimentelor respective cu aplicarea prevederilor respectivei proceduri;
 29. BJRUSP va asigura întocmirea situațiilor privind activitatea de acordare a audiențelor la nivelul OCPI Argeș;
 30. Înscrierile în audiență se fac cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de data solicitată pentru audiență;
 31. Înscrierea în audiență se poate face în fiecare zi, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00, la numărul de telefon (0248) 215015, (0348) 401680 sau la sediul instituției din Pitești, Jud. Argeș, Str. Maior Gheorghe Șonțu, Nr. 8A, camera nr. 30, et. II. De asemenea, formularele cererilor de înscriere în audiență, completate conform modelului anexat, pot fi transmise prin poștă, fax: (0248) 611636; sau prin e-mail la adresa : ag@ancpi.ro

Descarcă documente

# Fișier Dimensiune fișier
1 pdf Anexa 1 327 Ko
2 pdf Anexa 1a 327 Ko
3 pdf Anexa 1b 327 Ko
4 pdf Anexa 1c 328 Ko
5 pdf Anexa 1d 328 Ko
6 pdf Anexa 1e 327 Ko
7 pdf Anexa 1f 328 Ko