Formulare

Emitere DUPLICATE titluri de proprietate

  • Cerere catre OCPI Arges de solicitare a duplicatului in care se va mentiona numarul titlului de proprietate si teritoriul administrativ a carei Comisie Locala a reconstituit dreptul de proprietate(model –de la OCPI).
  • Copie dupa certificatul de mostenitor sau anexa 24 (sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale)
  • Declaratii notariale de la proprietari (mostenitori ) ca nu detin TP in original, si in ce conditii s-a pierdut acesta .
  • Monitorul Oficial partea a III a in care a fost publicata declaratia de pierdere sau distrugere.
  • Copia actelor de identitate ale titularilor dreptului de proprietate înscrişi în titlul de proprietate. În situaţia în care unul sau mai mulţi titulari sunt decedaţi se va anexa copia certificatului de deces. Copiile acestor documente vor conţine în mod obligatoriu înscris codul numeric personal al titularului.

Copii conforme ale actelor care atestă calitatea drepturilor reale asupra imobilelor cuprinse în titlul de proprietate; în situaţia în care persoana care solicită duplicatul nu este înscrisă pe titlul de proprietate sau este înscrisă sub numele anterior (certificat de moştenitor, certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească privind schimbarea numelui/revenirea la numele anterior, sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, etc.).

Furnizare copii din arhiva cu titlurile de proprietate emise conform legilor din domeniul fondului funciar:

 – Titluri de proprietate

– Hotărâri ale Comisiei Județene de Fond Funciar

– Anexe de validare

– Fisa cu date pentru scrierea titlului de proprietate/ Proces verbal de punere in posesie

** Potrivit prevederilor Ordinului nr. 16/2019 al Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, cu modificările și completările ulterioare, OCPI Argeș eliberează copii certificate ale documentelor din arhivă  ce se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale, justificarea interesului (art. 883 Cod Civil și Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) și cu plata tarifului de 25 lei/dosar, tarif ce se încasează anticipat înregistrării cererii, ataşându-se la cerere dovada plăţii.

În cerere este necesar a se indica numărul înscrisului și localitatea (ex. nr. Titlu de proprietate, nr. hotărâre a comisiei județene Argeș, etc.) în vederea identificării copiei ce se solicită.

Cererea însoțită de dovada achitării tarifului se transmit la adresa de e-mail ag@ancpi.ro sau prin poștă la adresa: Strada Maior Gheorghe Șonțu nr. 8A, municipiul Pitești, județul Argeș.

Tariful aferent pentru serviciul solicitat se poate achita și prin ordin de plată în contul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș: RO49TREZ046501503X015458- TREZORERIA PITESTI, CUI: 9861900.

Începând cu data de 23.05.2019, data intrării în vigoare a Legii nr. 105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastralui și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, registrele de transcripțiuni și inscripțiuni (RTI) s-au închis, astfel încât nu vor mai fi efectuate înscrieri în aceste registre.

Având în vedere că dispozițiile legale mai sus amintite au intrat în vigoare la data de 23.05.2019, iar registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni s-au închis la această dată, drept urmare nu vor mai fi efectuate înscrieri în aceste registre, urmând ca operațiunile de carte funciară să fie efectuate doar asupra imobilelor identificate cu număr cadastral și număr de carte funciară

Operațiunile ce se pot efectua de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și tarifele aferente acestora sunt prevăzute de dispozițiile Ordinului nr. 16/2019 al Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, cu modificările și completările ulterioare

Intabulare/înscriere provizorie

Actul de proprietate trebuie să fie încheiat in forma prevăzută de lege pentru valabilitatea sa (de regula forma autentică)

Actul de proprietate trebuie să conțină date de identificare a imobilului respectiv număr cadastral si număr de carte funciară (art.29 din Legea nr.7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare) si sa identifice titularul dreptului persoana fizică cu codul numeric personal/persoană juridică cu identificator – CUI.

In cazul vânzării pentru diferența de preț neachitată se va înscrie din oficiu ipoteca legală a vânzătorului dacă nu s-a renunțat în cuprinsul contractului la dreptul de ipotecă legală sau la beneficiul înscrierii acestuia.

În cazul contractelor în care este stipulată o clauză de întreținere se va înscrie din oficiu ipoteca legală a întreținutului, conform regulilor de la contractul de întreținere.

Înscrierea provizorie în cartea funciară se va putea cere:

– dacă dreptul real dobândit este afectat de o condiție suspensivă ori rezolutorie

– dacă privește ori grevează o construcție viitoare

– dacă, în temeiul unei hotărâri care nu este încă definitivă, partea căzută în pretenții a fost obligată la strămutarea, constituirea sau stingerea unui drept tabular ori cel care administrează bunurile unei alte persoane a fost obligat să dea o garanție ipotecară;

– dacă debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca;

– dacă se dobândește un drept tabular înscris provizoriu;

– dacă ambele părți consimt doar pentru efectuarea unei înscrieri provizorii

– dacă vânzarea s-a făcut cu opțiune de răscumpărare

Radierea drepturilor reale imobiliare din cartea funciară

Radierea unui drept real imobiliar (drept de proprietate, drept de uz, uzufruct, servitute, abitație, superficie, ipotecă, concesiune, administrare etc..) se face:

– cu consimțământul titularului, dat prin înscris autentic notarial.

– prin hotărâre judecătorească definitivă

– la împlinirea termenului

– prin decesul sau, după caz, prin încetarea existenței juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică în cazul drepturilor viagere

Drepturile reale înscrise în baza unor acte juridice în care părțile au stipulat rezilierea sau rezoluțiunea în baza unor pacte comisorii, se radiază în baza unei:

  1. a) declarații în formă autentică a părților;
  2. b) încheieri de certificare fapte, prin care notarul public constată îndeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea părții interesate;
  3. c) hotărâri judecătorești.

Ipotecile constituite în favoarea autorităților administrației publice centrale și locale, care se pot radia în baza acordului titularului exprimat prin înscris oficial emis de instituția în cauză, care poartă semnătura conducătorului instituției sau a persoanei delegate de acesta, numărul și data înregistrării

Notarea/radierea altor drepturi fapte sau rapoarte juridice

– notările în cartea funciară se fac doar în cazurile prevăzute prin lege

– înscrisurile în baza cărora se solicită notarea trebuie să fie în original sau copie legalizată, cu excepțiile prevăzute de lege

Tipul înscrierii

 

Drept de proprietate

Acte necesare:

  • Cerere de înscriere – formular tipizat

– Actul de proprietate, care poate fi: contract de vânzare cumpărare; contract de donație; contract de schimb; contract de întreținere; alte contracte sau convenții, certificat de moștenitor, act de partaj, act de adjudecare, alte acte de proprietate (ordin de prefect, titlu de proprietate emis pentru construire prin OJCVL etc..), hotărâre judecătorească

Tipul înscrierii: Intabulare sau Înscriere Provizorie

Drept de proprietate publică

Acte necesare:

  • Cerere de înscriere – formular tipizat

– Actul de proprietate/hotărârea Consiliului Local sau in lipsa acestuia extrasul de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condițiile legii, certificat pentru conformitate, însoțit de un înscris care confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventar

Tipul înscrierii: Intabulare sau Înscriere provizorie

Drept de proprietate prin aport în natură la capitalul social al unei societăți

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Actul constitutiv sau adițional la statutul societății, prin care a fost adus imobilul ca aport în natură, încheiat in forma autentica notariala.

– Rezoluția directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate (doar în cazul în care aportul în natură a fost ca o majorare de capital social)

– Certificatul de înmatriculare a persoanei juridice (doar în cazul în care aportul în natură a fost ca o majorare de capital social)

Tipul înscrierii: Intabulare sau Înscriere Provizorie

Drept de proprietate ca urmare a fuziunii/absorbției

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Proiectul de fuziune/absorbție sau hotărârile adunărilor generale /asociaților unici in forma autentica notariala.

– Hotărârea judecătorească prin care s-a admis fuziunea/absorbția

– Dovada înregistrări la registrul comerțului a fuziunii/absorbției (certificat de mențiuni)

– Certificatul de înmatriculare în copie legalizată

Tipul înscrierii: Intabulare sau Înscriere Provizorie

Drept de proprietate ca urmare a divizării

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Hotărârea adunări generale/asociatului unic de divizare în formă autentică notarială.

– Hotărârea judecătorească prin care s-a admis fuziunea/absorbția

– Dovada înregistrări la registrul comerțului a fuziunii/absorbției (certificat de mențiuni)

– Certificatul de înmatriculare a noii societăți în copie legalizată

Tipul înscrierii: Intabulare sau Înscriere Provizorie

Drept de proprietate ca urmare a dizolvării voluntare a persoanei juridice

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Certificatul constatator eliberat de oficiul registrul comerțului conform art. 235 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare în care se identifică imobilul cu număr cadastral și număr de carte funciară, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din Lege.

Tipul înscrierii: Intabulare sau Înscriere Provizorie

Drept de proprietate ca urmare a dizolvării judiciare a persoanei juridice

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a dispus dizolvarea si radierea societății din registrul comerțului

Tipul înscrierii: Intabulare sau Înscriere Provizorie

Dreptul de Uz, Uzufruct, Habitație, Servitute, Superficie

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Actul prin care se constituie dezmembrământul (uz, uzufruct, habitație, servitute, superficie) în original sau copie legalizată

– Documentație cadastrală numai in cazul în care dezmembrământul privește o parte determinată din imobil.

– Copia certificatului de urbanism în cazul servituților

– Copia actului de identitate

Tipul înscrierii: Intabulare sau Înscriere Provizorie

Drept de concesiune

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Contractul de concesiune in original sau în copie legalizata si care identifică imobilul cu număr cadastral si număr de carte funciară

– Copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare pentru concesionar

Tipul înscrierii: Intabulare sau Înscriere Provizorie

Drept de folosință gratuită

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Actul administrativ (hotărâre de consiliu local, hotărâre de guvern) prin care a fost constituit dreptul de folosință cu titlu gratuit

Tipul înscrierii: Intabulare sau Înscriere Provizorie

Drept de administrare

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Actul administrativ (hotărâre de consiliu local, hotărâre de guvern) prin care a fost constituit dreptul de administrare

– Tipul înscrierii: Intabulare sau Înscriere Provizorie

Drept de ipoteca imobiliară convențională

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Contractul de ipoteca (garanție imobiliară) în forma autentică notarială în original sau copie legalizata.

– Tipul înscrierii: Intabulare sau Înscriere Provizorie

Cesionarea dreptului de ipoteca (cesionarea creanței garantate)

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Contractul de cesiune a creanței garantate în forma autentică notarială în original sau copie legalizata.

– Tipul înscrierii: Intabulare

Drept de ipoteca legala

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Înscrisul constatator al creanței garantate, încheiat in forma ceruta de lege pentru validitatea actului;

– Tipul înscrierii: Intabulare

Drept de ipotecă legală in favoarea asociațiilor de proprietari

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Ipoteca imobiliară legală se înscrie în cartea funciară la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă, numai după împlinirea termenelor prevăzute la art. 78 alin. (2) – (Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor )

– Tipul înscrierii: Intabulare

Drept de ipotecă legală conform Codului de procedura fiscală

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Procesul verbal de sechestru original

Tipul înscrierii: Intabulare

Renunțarea la dreptul de proprietate

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Declarația în formă autentică notarială a proprietarului tabular prin care acesta renunță la dreptul său de proprietate

Vânzarea cu opțiune de răscumpărare

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Contractul de vânzare cumpărare în care este prevăzută opțiunea de răscumpărare a vânzătorului

Tipul înscrierii: Înscriere Provizorie

Punerea sub interdicție judecătorească sau ridicarea acestei masuri

Acte necesare

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Hotărârea judecătorească definitiva de punere sub interdicție sau de ridicare a măsurii punerii sub interdicție;

Tipul înscrierii: Notare

Calitatea de bun comun a unui imobil

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Copia legalizata a certificatului de căsătorie, daca din cuprinsul acestuia, corelat cu situația juridica a imobilului din cartea funciara, rezulta ca imobilul s-a dobândit in timpul căsătoriei si ca nu face parte din categoria bunurilor proprii ale soțului al cărui drept este intabulat in cartea funciara;

– Declarație în forma autentică a proprietarului tabular dacă din certificatul de căsătorie corelat cu situația juridica a imobilului descrisa in cartea funciara, nu rezulta ca imobilul s-a dobândit in timpul căsătoriei ca bun comun

Tipul înscrierii: Notare

Convenția matrimonială

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Convenția matrimoniala încheiată în formă autentică prin care aceștia înlocuiesc regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial sau îl modifica, încheiată conform Codului Civil;

Tipul înscrierii: Notare

Radierea convenției matrimoniale

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Convenția de lichidare încheiată în formă autentică notarială sau hotărârea judecătorească definitivă prin care instanța pronunță separația de bunuri conform art. 370 – 371 din Codul Civil, fie în baza actului voluntar încheiat în formă autentică sau a hotărârii judecătorești de partaj definitivă.

Tipul înscrierii: Radiere

Destinația de locuință a familiei

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Declarația in forma autentica din care sa rezulte ca imobilul înscris in cartea funciara este locuința comuna a soților sau locuinta sotului la care se afla copiii;

– Certificatul de casatorie;

– Copia cartii de identitate din care sa rezulte că soții au domiciliul sau resedinta în imobilul cu privire la care se solicită notarea ori, după caz, că în acel imobil locuiește unul dintre soți, împreună cu copiii.

Tipul înscrierii: Notare

Radierea destinaţiei unui imobil de locuinţă a familiei

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Declarația în formă autentică din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară nu mai este locuința comună a soților sau hotărârea judecătoreasca definitivă prin care s-a pronunțat divorțul soților și, după caz, încredințarea copiilor.

Tipul înscrierii: Radiere

Locatiunea (închiriere, arendare)/cesiunea contractului de locatiune

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

Contractul de locatiune, cu imobilul identificat, in forma ceruta de lege pentru validitatea actului respectiv, in original sau copie legalizata;

Tipul înscrierii: Notare

Radierea notării locațiunii

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Acordul scris al părților sau al succesorilor în drepturi ai acestora ori, în lipsa acestuia, hotărârea judecătorească definitivă

Observații: radierea se poate cere si la împlinirea termenului stipulat în contract, la cererea oricăreia dintre părți;

Tipul înscrierii: Radiere

Vânzarea făcută cu rezerva dreptului de proprietate

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Contractul de vânzare cumpărare în care este cuprinsă rezerva dreptului de proprietate cu arătarea prețului sau a restului de preț conform art. 1684 din Codul civil.

Tipul înscrierii: Notare

Radierea notarii vânzării făcută cu rezerva dreptului de proprietate

Acte necesare:

– Din oficiu, concomitent cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea cumpărătorului

– La cererea vânzătorului, în baza hotărârii judecătorești definitive, în cazul neîndeplinirii obligației de plată a prețului.

Tipul înscrierii: Radiere

Antecontractul de vânzare cumpărare

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Antecontractul care cuprinde identificarea imobilului conform prevederilor art.29, alin.(1), lit.c) din Legea nr.7/1996.

Cererea va fi formulată in termenul stipulat pentru incheierea contractului dar nu mai tarziu de 6 luni de la data expirarii acestui termen. Mentionarea in cuprinsul actului a termenului in care urmeaza a fi incheiat contractul este obligatorie sub sanctiunea respingerii cererii de notare

Tipul înscrierii: Notare

Radierea notarii antecontractului, la cerere

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Acordul partilor exprimat in forma autentica sau hotararea judecatoreasca definitiva sau incheierea notariala de certificare de fapte, care atesta ca, desi somata, cealalta parte nu s-a prezentat la notarul public in vederea incheierii contractului, fie s-a prezentat si a refuzat sa incheie contractul sau, in cazul unor pacte comisorii inserate în antecontract, incheierea de certificare fapte, prin care notarul public constata indeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea partii interesate;

Tipul înscrierii: Radiere

Pactul de optiune

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Înscrisul prin care proprietarul tabular instrainează imobilul si care cuprinde optiunea dobanditorului de a consimti ulterior la dobandirea acestuia.

Inscrisul trebuie să cuprindă identificarea imobilului conform prevederilor art.29, alin.(1), lit.c) din Legea nr.7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererea va fi formulată în termenul stipulat pentru exercitarea optiunii dar nu mai tarziu de 6 luni de la data expirarii acestui termen. Mentionarea in cuprinsul actului a termenului in care urmeaza a fi incheiat contractul este obligatorie sub sanctiunea respingerii cererii de notare

Tipul înscrierii: Notare

Dreptul conventional de preemptiune

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Inscrisul constatator al actului juridic prin care a fost constituit dreptul, intocmit in forma autentica;

Tipul înscrierii: Notare

Intentia de a instraina sau de a ipoteca a proprietarului tabular

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Declaratia unilaterala a proprietarului încheiată în formă autentică care trebuie sa indice persoana in beneficiul careia se intentioneaza instrainarea, respectiv ipotecarea, precum si, in acest din urma caz, suma a carei plata face obiectul obligatiei pentru care se intentioneaza constituirea ipotecii;

Tipul înscrierii: Notare

Deschiderea procedurii insolventei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului si inchiderea procedurii

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-au dispus aceste masuri;

Tipul înscrierii: Notare

Litigii privind: actiunea in rectificare, in justificare sau in prestatie tabulara, in revendicare, a actiunilor confesorii sau negatorii privitoare la drepturile reale principale care poarta asupra imobilelor inscrise in cartea funciara, actiunii de partaj, actiunilor in ineficacitatea actelor juridice constitutive, translative, modificatoare sau extinctive de drepturi reale asupra imobilelor inscrise in cartea funciara, astfel cum sunt, actiunea in constatarea nulitatii sau in anulare, actiunea in rezolutiune, actiunea in revocarea donatiei sau actiunea in simulatie, actiunilor privitoare la predarea unui bun imobil sau la executarea unei alte obligatii, daca obiectul prestatiei este un imobil inscris in cartea funciara, actiunilor posesorii sau a altor actiuni privitoare la fapte si alte raporturi juridice in legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– În original – copia actiunii avand stampila si numarul de inregistrare ale instantei sau a certificatului de grefa care identifica obiectul procesului, partile si imobilul;

Tipul înscrierii: Notare

Radierea notarii litigiilor

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Dovada stingerii definitive a litigiului constatat prin hotarare judecatoreasca sau certificat de grefa sau declaratiei autentice de renuntare la dreptul dedus judecatii, insotita de dovada inregistrarii la instanta judecatoreasca investita cu solutionarea cauzei.

Tipul înscrierii: Radiere

Calitatea de monument istoric sau sit arheologic

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Ordinul de clasare emis de ministrul culturii si al cultelor si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I conform art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tipul înscrierii: Notare

Declararea mortii sau a cererii de anulare ori de rectificare a hotararii judecatoresti declarative de moarte

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Cererea de declarare a morţii sau cererea de anulare ori de rectificare a hotărârii judecătoreşti declarative de moarte se va face în baza unui exemplar original al cererii purtând viza de înregistrare a instanţei sau a copiei legalizate a cererii înregistrate la instanţă, depusă de către persoana interesată sau transmisă de către instanţa de judecată sesizată cu soluţionarea cererii.

Decesul persoanei fizice, constatat judiciar, anularea hotărârii declarative de moarte şi rectificarea acesteia se notează în temeiul unei copii legalizate a hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a declarat decesul sau s-a anulat ori s-a rectificat hotărârea declarativă de moarte, depusă de persoana interesată ori transmisă de către instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea rămasă definitivă.

Tipul înscrierii: Notare

Mentinerea dreptului de ipoteca conventionala

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Actul aditional la contractul de ipoteca prin care se mentine dreptul de ipoteca pentru garantarea unei noi creante intre aceleasi parti

Tipul înscrierii: Notare

Dreptul de ipoteca mobiliară

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Contractul de ipoteca în original sau copie legalizata.

Tipul înscrierii: Notare

 Adresa administrativă (poștală)

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Actul administrativ emis de autoritatea publica locala si din care să rezulte adresa administrativa a imobilului identificat cu număr cadastral si număr de carte funciară.

Tipul înscrierii: Notare/actualizare informații tehnice după caz

Urmărire silită imobiliară

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat/cererea executorului judecătoresc

– Copie conforma cu exemplarul aflat la dosarul executional a incheierii de incuviintare a urmaririi silite;

Tipul înscrierii: Notare

Radierea notarii urmaririi silite

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat/ cererea executorului judecătoresc

– Înscrisul emis de executorul judecătoresc prin care solicită radierea/hotărâre judecătorească definitivă

– Tipul înscrierii: Radiere

Schimbare nume

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

– Certificatul de căsătorie sau actul administrativ de schimbare a numelui

Tipul înscrierii: Notare

Schimbare denumire societate

Acte necesare:

– Cerere de înscriere – formular tipizat

–   Încheierea sau rezoluția emisa de registrul comertului si certificatul de inmatriculare –   Actul aditional la statut sau hotararea adunarii generale a asociatilor

Tipul înscrierii: Notare